TUTTU-6Aika -Tampereen osahankkeen väliarviointiraportti

Tuttu- 6Aika-projektin väliarvioinnin toteuttaminen annettiin tehtäväksi Tampereen ammattikorkeakoulun YAMK-opintojen yhtenä opintokokonaisuutena. Väliarviointi on toteutettu tutkimalla ESR:lle tehtyä hankesuunnitelmaa sekä jo toteutettuja, toiminnassa olevia ja suunnitteilla olevia toimintoja web-sivujen ja hankeraportoinnin avulla. Tietoa on kerätty hankkeen yhteistyökumppaneilta ja toimijoilta sähköisellä lomakekyselyllä sekä haastattelemalla uusiin ryhmätoimintamuotoihin osallistuneita asiakkaita.

Väliarvioinnissa on pyritty löytämään vastauksia kysymyksiin: Miten hyvin hankkeen tavoitteet on tähän mennessä toteutuneet? Mitä tuloksia on nyt nähtävissä? Millaista lisäarvoa hanke tuo? Millaisia kehittämistarpeita on nähtävissä?

Hankkeen väliarviointiraportin kirjoittivat ensin YAMK opiskelijat, jonka jälkeen Ulla-Maija Koivula täydensi tekstiä puuttuvien kyselyvastausten (opiskelijaraportoinnin ai-kaan vastauksia oli vain noin puolet lopullisesta vastausmäärästä) sekä osin kesken-eräiseksi jääneen haastatteluaineiston analyysin osalta. Opiskelijatyölle oli tietty aika-taulu, joka ei mahdollistanut sitä, että opiskelijat olisivat voineet jatkaa analyysityön vii-meistelyä. Opiskelijoiden panos oli merkittävä siinä, että he tekivät muun muassa haas-tattelut ja litteroivat ne sekä analysoivat niistä suurimman osan sekä kirjoittivat raportin pohjatekstin. Opiskelijoiden nostamia päätelmiä ei ole muutettu, vaan niitä on täyden-netty tarvittaessa sen mukaan, mitä kyselyaineiston lisävastaukset antoivat aihetta.

Raporttiin pääset tästä.